Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf Jonkers

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klussenbedrijf:

Klussenbedrijf Jonkers, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren

Opdrachtgever:

Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Klussenbedrijf Jonkers

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klussenbedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het klussenbedrijf geleverde materialen

Meer- / minderwerk:

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het klussenbedrijf.

Artikel 3: Offerte

3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

3.3 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is het klussenbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het klussenbedrijf anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht het klussenbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Afval. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte voert klussenbedrijf geen bouwvuil, sloopafval, restanten, e.d. af. Indien klussenbedrijf hier wel zorg voor draagt, brengt klussenbedrijf voor het afvoeren kosten in rekening, bestaande uit de kosten die klussenbedrijf moet betalen aan het vuilverwerkingsbedrijf, en het uurtarief voor de gewerkte uren (inladen, wegbrengen en lossen). Eventueel brengt klussenbedrijf voorrijkosten in rekening indien klussenbedrijf alleen voor deze werkzaamheden naar het werkadres moet toekomen.

3.6 De offerte is 14 dagen geldig.

3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

 • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen.
 • de (richt-)prijs van het werk;
 • de betalingswijze;

4.2 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Het klussenbedrijf behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klussenbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-klussenbedrijf zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen klussenbedrijf

6.1 Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klussenbedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Het klussenbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het klussenbedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het klussenbedrijf openbaren en het klussenbedrijf ter zake deskundig moet worden geacht.

6.5 Het klussenbedrijf is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal het klussenbedrijf het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal het klussenbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die het klussenbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of het klussenbedrijf bevinden.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klussenbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klussenbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klussenbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door klussenbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

11.2. Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.3 Klussenbedrijf hanteert een vooruitbetaling van 50% van het opdrachtovereenkomst. Opdrachten meer dan € 2000,- hanteren wij een vooruitbetaling van 50%, en na een aantal dagen nog eens 25%. De resterende 25% word aan eind van het opdracht gefactureerd.

11.4 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft klussenbedrijf het recht om het werk op te schorten.

11.5 Aangekochte materialen die buiten opdrachtovereenkomst vallen, worden apart gefactureerd. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.

Artikel 12: Eindafrekening

12.1 Het klussenbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen of digitaal (mail) direct na de oplevering.

12.2 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

12.4 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13: Niet nakomen betalingsverplichting

13.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klussenbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is het klussenbedrijf gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 14 Incassokosten

14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 • 1. over de eerste € 3.000,- 15%
 • 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
 • 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
 • 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
 • 5. over het meerdere 3%

14.2 Indien Klusbedrijf Daan Penders aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door het klussenbedrijf te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens het klussenbedrijf ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door het klussenbedrijf verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van het klussenbedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens het klussenbedrijf heeft voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van het klussenbedrijf blijven in eigendom van het klussenbedrijf.

Artikel 16: Ontbinding van de overeenkomst

16.1 De vorderingen van Klussenbedrijf-Jonkers op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Klussenbedrijf-Jonkers ter kennis gekomen omstandigheden geven Klussenbedrijf-Jonkers goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • 2. Indien Klussenbedrijf-Jonkers de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

16.2 In de genoemde gevallen is Klussenbedrijf-Jonkers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klussenbedrijf-Jonkers schadevergoeding te vorderen

Artikel 17: Garantie

17.1 Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan het klussenbedrijf zijn meegedeeld.

17.3 De garantie is alleen van kracht in geval van een ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Het klussenbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klussenbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van het klussenbedrijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Het klussenbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het klussenbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het klussenbedrijf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Het klussenbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.