Privacy

Klussenbedrijf Jonkers Privacy Verklaring

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Klussenbedrijf Jonkers. In deze verklaring beschrijven wij hoe Klussenbedrijf Jonkers omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, Klussenbedrijf Jonkers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Klussenbedrijf Jonkers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klussenbedrijf Jonkers verstrekt.

2. Contactgegevens
Korteweg 12
9551BM Sellingen
Planning & informatie zijn bereikbaar op: 06-16762659

e-mail: info@klussenbedrijf-jonkers.nl

Klussenbedrijf Jonkers is te bereiken via info@klussenbedrijf-jonkers.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Klussenbedrijf Jonkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

4. Doelen en grondslagen
Klussenbedrijf Jonkers verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag of klacht te kunnen behandelen.

5. Bewaartermijnen
Klussenbedrijf Jonkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Klussenbedrijf Jonkers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klussenbedrijf Jonkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien Klussenbedrijf Jonkers uw persoonsgegevens met derden wil delen doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klussenbedrijf Jonkers , en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klussenbedrijf-jonkers.nl
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging
Klussenbedrijf Jonkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.